Behandeling

Visie     Soorten klachten     Behandelmethoden
Tarieven en vergoedingen     Rechten en plichten     Kwaliteit

Behandeling

Visie
In de praktijk wordt gewerkt met verschillende soorten psychotherapeutische referentiekaders. Er wordt gebruik gemaakt van een integratieve benadering afhankelijk van de problematiek.
Psychische problemen worden gezien als signaal van een verstoord evenwicht tussen verschillende factoren; lichamelijke en sociale factoren, persoonlijkheid en levenservaringen. Vermindering van klachten is het belangrijkste doel in de behandeling. Inzicht in patronen die hebben geleid tot klachten en waar mogelijk deze veranderen is echter ook belangrijk om terugval te voorkomen.

De focus ligt op het hier en nu maar bij het verleden stilstaan kan nodig zijn om het hier en nu beter te begrijpen.
Een relatie met transparantie, respect en aandacht voor het persoonlijke is de basis van een behandeltraject waarin samen met u wordt gezocht naar een oplossing voor uw problemen of klachten.

Soorten Klachten
U kunt zich aanmelden voor de volgende klachten, problemen of vragen. Als u twijfelt of u met uw vraag of klacht bij ons terecht kan, kunt u altijd contact opnemen.

 • somberheid, depressie
 • burn-out
 • angstklachten / paniekklachten
 • dwangklachten
 • trauma ( Post traumatische stress stoornis)
 • (vermoeden van) AD(H)D
 • vermoeden van autisme
 • hechtingsproblematiek
 • emotieregulatie problemen
 • klachten als gevolg van ( chronische) lichamelijke aandoeningen
 • klachten als gevolg van oncologische aandoeningen
 • somatoforme stoornissen
 • (vermoeden van) Persoonlijkheidsproblematiek
 • identiteitsproblemen
 • acculturatieproblemen
 • rouw
 • aanpassingsstoornissen
 • werkgerelateerde problemen
 • interpersoonlijke problemen
 • systeemproblematiek

Behandelmethoden
De soort behandeling is afhankelijk van uw problemen. Wij werken het meest met:
– Cognitieve Gedragstherapie
– Schematherapie (groep)
– EMDR of andere traumaverwerkingstechnieken
– Mindfulness
– Groepsbehandeling
– Integratieve Psychotherapie

Op de locatie centrum is er mogelijkheid om de behandeling te combineren met Beeldende Therapie. Deze vorm van therapie kan een aanvulling zijn op de behandeling.
In de praktijk is ook de mogelijkheid voor counseling of coaching.
Van counseling is sprake wanneer er geen officiële diagnose is zijn maar wanneer u wel met een professional over uzelf of problemen wilt spreken.
Bij coaching is er meestal sprake van problemen in relatie tot werk.

Tarieven / Vergoeding (per 1 januari 2023)
Indien u een verwijzing van de huisarts heeft en er sprake is van een officiële DSM diagnose dan wordt de behandeling vergoed door alle zorgverzekeringen met uitzondering van CZ, OHRA en Nationale Nederlanden.  Met deze verzekeraars is geen contract afgesloten.

Indien de zorgverzekeraar uw behandeling vergoedt wordt wel een beroep gedaan op uw eigen risico.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen.
Een verwijzing of een diagnose is dan geen voorwaarde voor behandeling. Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u (een deel van) de behandeling vergoed.

Tarieven 2023:
Intake (45-60 min)                             € 150,-
Behandelgesprek (45 min)               € 120,-
Counseling (45 min)                          € 120,-
Coaching via werkgever (45 min)    € 150,-

Gemiste afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Afspraken dienen minimaal 24u van te voren te worden afgebeld. Indien u een afspraak niet nakomt of te laat afzegt wordt een bedrag van € 75,- bij u in rekening gebracht.

De algemene betalingsvoorwaarden kunt u hier lezen.

Rechten & Plichten
In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) de WKCZ (Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst).

Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier.

Indien u klachten heeft over uw behandeling dan kunt u dat het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan kunt  u gebruik maken dan ben ik aangesloten bij de klachtregeling en geschillencommissie van de NVGZP.

Kwaliteit
Door middel van intervisie en bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd. De behandelaren voldoen aan de wettelijke eisen die aan hun beroep ( Gz-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut) worden gesteld en dienen dat elke 5 jaar aan te tonen.

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Measuring (ROM) en Cliënt tevredenheidsonderzoek.

De Praktijk is eind 2021 met succes gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Geheimhouding/Algemene verordening gegevensbescherming (AvG):
Al
le gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming van u wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie door derden is uw schriftelijke toestemming nodig.
Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG) staat beschreven in onderstaand privacystatement.

Privacystatement:
De praktijk, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 244 621 35, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt: (potentiële) cliënten; bezoekers aan de praktijk; bezoekers van diens praktijk; alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
De praktijk verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens of gegevens die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
De praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
• het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
• toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
De praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• met toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
• voor uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
• in verband met een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
• een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
De praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de praktijkhouder persoonsgegevens verwerken. De praktijk sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
De praktijk deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
De praktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de praktijk zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG).

8. Bewaren van gegevens
De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In beginsel worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacystatement
De praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement is altijd op te vragen. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.